Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden komen tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De prijzen, kortingen en omzetbelasting worden in euro’s uitgedrukt.
Bij de Kamer van Koophandel staat Baby Luxury ingeschreven onder het KVK nummer 81303459. Afwijkingen van de algemene voorwaarden tellen alleen als deze schriftelijk door Baby Luxury zijn vastgelegd.

Aansprakelijkheid:

Door deze website te bezoeken of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Identiteit Baby Luxury:

Naam: Baby Luxury
Adres: Schiedamseweg 207-B 
Postcode: 3036 AN Rotterdam
E-Mail: info@baby-luxury.nl
BTW identificatie nummer: NL003561619B25

Wijzigingen:

Baby Luxury behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van
deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.